Algemene voorwaarden

Artikel 1 Begripsomschrijving

TalenOnline:
De gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan TalenOnline op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Opdrachtgever:
De wederpartij van TalenOnline, alsmede degenen die met TalenOnline in onderhandeling treden.

Deelnemer:
De personen die deelnemen aan een door TalenOnline verzorgde cursus of opleiding.

Artikel 2 Toepasselijkheid en geldigheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij TalenOnline als opdrachtnemer optreedt.

2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op tot stand gekomen opdrachten danwel deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voorzover deze door TalenOnline uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtnemer worden door TalenOnline niet aanvaard en blijven buiten toepassing.

Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten

3.1 TalenOnline is eerst gebonden, als men een opdracht uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Inschrijvingen

4.1 Opdrachtgever kan zich voor een cursus of opleiding inschrijven door verzending per fax, e-mail of terhandstelling van een inschrijfformulier.

4.2 Een opdracht tot het geven van een cursus of opleiding wordt door TalenOnline aanvaard met de voorbehouden van voldoende inschrijvingen en wijziging van de locatie, ook al blijkt zulks niet uit de in artikel 3.1 genoemde schriftelijke bevestiging.

Artikel 5 Annulering en wijziging

5.1 Na opdrachtverstrekking bieden wij de mogelijkheid om binnen 14 dagen na opdracht, maar voordat de uitvoering is ingegaan, kosteloos af te zien van de opdracht, mits hier niet schriftelijk van is afgeweken. 

5.2 Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de startdatum van de cursus of opleiding wordt 50% van de totale opdrachtsom in rekening gebracht. Bij annulering nadien is opdrachtgever volledige betaling verschuldigd.

5.3 Indien uit de annulering nog een terugbetalingsverplichting voortvloeit, dan zal TalenOnline, deze terugbetaling binnen 30 dagen op het door opdrachtgever opgegeven bankrekeningnummer voldoen. 

5.4 Ingeval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger de cursus of opleiding te laten volgen.

5.5 TalenOnline behoudt zich, alleen in overleg met de opdrachtgever, het recht voor om ten aanzien van cursussen of opleidingen organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 6 Prijs en betaling

6.1 De prijzen zijn in euro’s, exclusief omzetbelasting, tenzij anders vermeld.

6.2 TalenOnline is gerechtigd een prijsstijging van kostprijsbepalende factoren, welke is ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst aan opdrachtgever door te berekenen.

6.3 Betaling dient te geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum, op één van de door TalenOnline kenbaar gemaakte bankrekeningnummers. 

6.4 Bij niet-tijdige betaling binnen de in factuur genoemde betalingstermijn is opdrachtgever onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim, in welk geval TalenOnline over het factuurbedrag 1% rente per maand verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

6.5 Betaling dient plaats te vinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde ook.

6.6 TalenOnline is gerechtigd, alvorens haar diensten te leveren of daarmede voort te gaan, zekerheid te verlangen van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen.

6.7 Het totaal van het restant van de betaling is direct opeisbaar wanneer opdrachtgever surséance van betaling of faillissement aanvraagt, beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, indien opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, opdrachtgever overlijdt of indien zijn/haar onderneming is stilgelegd of geliquideerd, danwel wordt ontbonden en tevens in het geval opdrachtgever met enige betaling achterstallig is.

6.8 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken allereerst tot voldoening van aan TalenOnline verschuldigde rente alsmede kosten. Vervolgens vindt er verrekening plaats met de oudst openstaande facturen, al vermeldt opdrachtgever dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

6.9 Alle kosten van invordering van het door opdrachtgever verschuldigde zijn voor rekening van opdrachtgever, welke kosten worden vastgesteld op 15% van de onbetaald gelaten bedragen met een minimum van € 250,–.

Artikel 7 Lever- en doorlooptijd

7.1 Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige levering dient TalenOnline schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

7.2 Opgegeven doorlooptermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is. Bij niet-tijdige doorloop van overeengekomen planningen of levering dient TalenOnline schriftelijk in gebreke te worden gesteld.Indien opdrachtgever nadrukkelijk afgesproken doorlooptermijnen of planningen niet nakomt, staat het TalenOnline vrij een vergoeding te vorderen, zijnde 4% per maand van de overeengekomen opdracht, voor de duur van de afwijkende doorlooptermijn of planning.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van TalenOnline liggende of elk voor haar redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van TalenOnline uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke omstandigheden zijn ondermeer: beperkende overheidsmaatregelen, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, revolutie, staking, in beslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, danwel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden wier diensten worden ontvangen.

8.2 Ingeval van overmacht heeft TalenOnline het recht hetzij de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten, hetzij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze van TalenOnline.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

9.1 TalenOnline behoudt het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door of namens TalenOnline vervaardigd onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verbandhoudend met een cursus of opleiding.

9.2 Zonder voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van TalenOnline is het niet toegestaan om onderwijsmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, bijvoorbeeld door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, danwel zulk onderwijsmateriaal aan derden af te staan, te verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking of in gebruik te stellen.

9.3 Opdrachtgever is gehouden het in artikel 8.1 weergegeven onderwijsmateriaal op eerste verzoek aan TalenOnline te retourneren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete ad € 450,– per dag.

Artikel 10 Deelnemers, lessen, onderwijsmateriaal

10.1 De tot stand gekomen overeenkomst tussen partijen leidt voor TalenOnline tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de verstrekte toelatingsnormen houdt dus geen garantie in dat de deelneming de opleiding met succes zal doorlopen c.q. afronden.

10.2 TalenOnline heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of opleiding verhinderen of verstoren, van verdere deelneming uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling zijdens de opdrachtnemer onverlet.

10.3 Voorzover TalenOnline voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van – of medewerking door – opdrachtgever, respectievelijk de deelnemer, is TalenOnline uit haar verplichtingen ontslagen bij niet tijdig of onjuist of incompleet verstrekken van deze informatie of medewerking.

10.4 TalenOnline kan nimmer gehouden zijn cursussen en/of opleidingen te herhalen voor deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.

10.5 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor weigering van de dienstverlening of wijziging van de overeengekomen prijs.

Artikel 11 Klachten

11.1 Opdrachtgever dient klachten over de geleverde diensten zo spoedig mogelijk aan TalenOnline kenbaar te maken en in ieder geval binnen 8 dagen na de desbetreffende cursus of opleiding schriftelijk aan TalenOnline te melden. Het uiten van een klacht ontslaat opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting.

11.2 Het niet in achtnemen van de termijn zoals weergegeven in artikel 13.1 heeft tot gevolg dat opdrachtgever en/of de deelnemer geacht kan worden akkoord te zijn gegaan met de geleverde dienst.

11.3 Voor de inhoudelijke klachtenprocedure van TalenOnline, verwijzen wij naar de Klachteprocedure op onze website.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

12.1 Voor opdrachtgever geleden schade als gevolg van tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins is TalenOnline uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van TalenOnline.

12.2 Ingeval TalenOnline jegens opdrachtgever tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.

12.3 TalenOnline aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

12.4 Opdrachtgever dient ieder der deelnemers de namens TalenOnline gegeven veiligheidsinstructies en normen in acht te nemen. Bij weigering door deelneming hiervan zijn de gevolgen daarvan volledig voor deelnemer.

12.5 Al het door TalenOnline verschafte onderwijsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste weten samengesteld. TalenOnline kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid daarvan. TalenOnline aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die gebaseerd zijn op bedoeld onderwijsmateriaal.

12.6 TalenOnline en de door haar ingeschakelde docent kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van tijdens cursussen of opleidingen weergegeven aanbevelingen en adviezen. TalenOnline aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen en/of adviezen.

12.7 Voor het geval opdrachtgever onderwijsmateriaal ter beschikking stelt ten behoeve van de cursus en/of opleiding, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door dit onderwijsmateriaal geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast danwel enig ander recht terzake wordt geschonden. Opdrachtgever zal TalenOnline tegen alle aanspraken van derden uit diende hoofde vrijwaren.

12.8 TalenOnline is in geen geval aansprakelijk voor schade ontstaan wegens overschrijding van termijnen, noch voor gevolgschade of indirecte schade, waaronder begrepen schade wegens gederfde winst of gemiste besparingen.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

13.1 Indien voor het tijdstip van levering van diensten aan opdrachtgever blijkt dat laatstgenoemde niet kredietwaardig is, en indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens TalenOnline, indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend, indien opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan hem/haar is verleend, indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd, indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd danwel opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld, heeft TalenOnline het recht de nakoming van al haar verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten danwel de overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en ander onverminderd de overige rechten van TalenOnline in een dergelijk geval.

Artikel 14 Geschillen en toepasselijk recht

14.1 Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zwolle, Nederland, onverminderd de bevoegdheid van TalenOnline het geschil te laten beslechten middels arbitrage of bindend advies.

TALENONLINE